STATISZTIKA  

2015
FORINT

2015
EURO

2015
NYUGDÍJ


2014
FORINT


2014
EURO